Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.1

Prečo je nás teraz toľko psychicky nezdravých?
Why do so many people suffer mental health problems?

Kováč, Damián


Štúdia sa odvíja od hodnotenia koncepcie zdravia WHO ako optimálnej somatickej, psychickej a sociálnej pohody. Naznačujú sa historické zmeny v štruktúre chorobnosti. Ako všeobecné príčiny zvýšeného výskytu chorobnosti sa načrtávajú: predĺžujúci sa matrikálny vek (ilustrovaný svetovou štatistikou), neadekvátna výživa (osobitne výskyt obezity) a telesná inaktivita (hnutie „wellness“). Narastajúci výskyt psychických ochorení sa analyzuje viacerými tendenciami. Sú to najmä: zoslabenie adaptabilnosti ľudského organizmu na prudké zmeny v živote; masová dezintegrácia osobnosti ľudí vo vyspelých krajinách; dôsledky obrovskej diferenciácie osobností pre súladné spolunažívanie; životný štýl jedincov v tzv. výkonnostnej spoločnosti; dosahy zmien v tradičných hodnotách.

Klíčová slova:
zdravie, chorobnosť, osobnosť, bolesť, psychické ochorenia


This study is based on the WHO’s conception of health as optimal physical, mental and social well-being. The paper outlines historical changes in the structure of illness incidence. General causes of rising illness incidence are: the lengthening of human life expectancy (illustrated by international statistics), inadequate diet (especially obesity), and physical inactivity (the ‘wellness’ movement). The increasing occurrence of mental illness is analyzed on the basis of several tendencies. These are: weaker adaptability of the human organism to abrupt changes in life; the mass disintegration of the human personality in industrial countries; the consequences for harmonious co-habitation of the enormous differentiation of personalities; individuals’ lifestyle in the so-called performance society; consequences of changes in traditional values.

Keywords:
health, incidence of disease, personality, pain, mental illnesses