Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.1

Psychosociální aspekty závažných úrazů oka
Psychosocial aspects of severe eye injuries

Látka, Josef, Paulík, Karel


Poranění oka je jednou z hlavních příčin vážného poškození zraku, zejména u mužů v produktivním věku, u nichž nepříznivě ovlivňuje další pracovní schopnost a kvalitu jejich života. Oční trauma je velmi dramatickou a náhlou příčinou ztráty zraku. Proto je tolik obávané a mnohdy pro pacienty doslova šokující. Článek se zabývá poraněním oka v obecné rovině. Chce upozornit zejména na některé psychosociální aspekty, které se vztahují k této traumatické události. Předkládá výsledky získalnésledováním a dotazováním 29 respondentů se závažným úrazem oka, kteří byli léčeni v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2009.

Klíčová slova:
úraz oka, biopsychosociální model nemoci, psychosociální intervence


Eye injuries are one of the main causes of serious visual impairment, especially in men of productive age, whose ability to work and quality of life are thus negatively affected. Eye trauma is a very dramatic and sudden cause of loss of sight, which is why it is so feared and – for many patients – literally shocking. This paper focuses on eye injuries on a general level. It points out several psychosocial aspects related to this traumatic event. It presents the results of monitoring and a questionnairebased survey of 29 respondents with severe eye injuries treated between 1. 9. 2007 and 31. 8. 2009.

Keywords:
eye injury, biopsychosocial model of illness, psychosocial intervention