Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.1

Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociálním a vývojovém kontextu
Theoretical problems of empathy conceptualization in the social and developmental context

Mlčák, Zdeněk


Empatie reprezentuje významný pojem, který byl v české psychologické literatuře relativně dlouho opomíjen. Tato teoretická studie pojednává o vývoji konceptu empatie a informuje o důležitých emocionálních, kognitivních, emocionálně kognitivních a multidimenzionálních koncepcích empatie, které byly vypracovány v sociálním a vývojovém kontextu Podrobněji jsou v této studii popsány základní aspekty dvou aktuálně nosných pojetí, tj. emocionálně kognitivní koncepce empatie M. L. Hoffmana a zejména multidimenzionální koncepce empatie M. H. Davise.

Klíčová slova:
empatie, emocionální koncepce empatie, kognitivní koncepce empatie, emocionálně kognitivní koncepce empatie, multidimenzionální pojetí empatie


Empathy reprezents the important construct, that was marginalized in Czech psychological literature relatively for a long time. This theoretical study deals with development of the empathy concept and informs about signifikant emotional, cognitive, emoctional – cognitive and multidimensional conceptions of empathy, that was elaborated in the social and developmental context. In this study are described basic aspects of two currently considerable conceptions in detail, i.e. M. L. Hoffman´s emotional – cognitive conception and M. H. Davis´s multidimensional conception of empathy.

Keywords:
empathy, emotional conceptions of empathy, cognitive conceptions of empathy, emotional – cognitive conceptions of empathy, multidimensional conception of empathy