Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.1

Životná spokojnosť a vybrané osobnostné premenné učiteľov
Life satisfaction and selected personal variables of teachers

Popelková, Marta, Šišková, Alica, Zaťková, Marta


Práca sa zaoberá konštruktom životnej spokojnosti vo vzťahu osobnostným faktorom u slovenských učiteľov. Cieľom skúmania je analyzovať životnú spokojnosť učiteľov vo vzťahu k vybraným osobnostným črtám. Výskumný súbor tvorilo 197 učiteľov. Pre získanie dát boli použité: Dotazník životnej spokojnosti, NEO-FFI – päťfaktorový osobnostný inventár a RSES – Rosenbergovu škálu sebahodnotenia. U učiteľov sme zaznamenali významné vzťahy medzi životnou spokojnosťou a osobnostnými črtami, s výnimkou otvorenosti voči skúsenosti. Ukázalo sa, že významnými prediktormi životnej spokojnosti sú neurotizmus, extraverzia a sebahodnotenie.

Klíčová slova:
životná spokojnosť, sebahodnotenie, osobnosť učiteľa, dimenzie Big Five: neurotizmus, extraverzia, otvorenosť voči skúsenosti, prívetivosť, svedomitosť


The report deals with the construct of life satisfaction in connection with personality factors in a group of Slovak teachers. The aim is to analyze the life satisfaction of teachers and its correlation with selected personality features. The research sample consisted of 197 teachers. To acquire data we used the life satisfaction questionnaire, the NEO-FFI (five-factor personality inventory), and the RSES (Rosenberger scale of self-esteem). The research revealed a significant correlation between life satisfaction and NEO-FFI personality variables with the exception of openness to experience. It was shown that important predictors of life satisfaction are neuroticism, extraversion and self-esteem.

Keywords:
life satisfaction, self-esteem, personality of teacher, Big Five personality traits: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness