Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

Ku psychologickému identifikovaniu faktorov samoučenia
On the psychological identification of factors in self-teaching

Grác, Ján


Na rozdiel od osvojovania poznatkov v podmienkach školskej výučby autor sa zameral na proces osvojovania poznatkov v podmienkach samoučenia stredoškoláka-autodidakta. Východiskom k analýze tohto procesu boli písomné kompozície maturantov, v rámci ktorých autodidakti analyzovali svoje osobné skúsenosti s voľbou najefektívnejších spôsobov samoučenia. Vychádzali pritom z takých faktorov, ako sú: objem osvojeného učiva, čas, energia a stavy psychického napätia. Pri spracovávaní štúdie autor dal prednosť vyjadrovaniu prostriedkami formalizovaného jazyka, čím jednotlivé zistenia sú zdôvodnené nielen psychologickým, ale aj logickým pojmovým aparátom.

Klíčová slova:
extenzifikácia, intenzifikácia, racionalizácia, relaxácia


In this paper, the author focuses not on the acquisition of knowledge through classroom teaching, but on the process of knowledge acquisition via self-teaching among secondary school students. The analysis of this process is based on the written compositions of secondary school students in which they analyzed their own personal experiences of choosing the most effective methods of self-teaching. The analysis was based on such factors as the volume of material to be learned, time, energy and psychological stress. The author of the study adopts a formalized language in which the individual findings are interpreted not only in psychological terms, but also in terms of formal logic.

Keywords:
extensification, intensification, rationalization, relaxation