Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

Výzkum copingových strategií mužů a žen na pozadí nábožensko-spirituálních postojů
Research of coping strategies among men and women against the background of religious/spiritual attitudes

Kubicová, Alina


Příspěvek přináší výsledky pilotní studie, která je zacílena na výzkum copingových strategií na pozadí postojů k víře, spiritualitě a náboženství. Cílem studie bylo ověřit možnosti měření copingových strategií v jejich obecné rovině, pozornost byla věnována rovněž specifické kategorii spirituálního copingu. V textu jsou nastíněna teoreticko metodologická východiska, prezentovány jsou rovněž dílčí výsledky získané pomocí inventáře NEO-FFI, dotazníku copingových strategii SVF 78 a dotazníku RCOPE. V rámci analýzy dat byla uplatněna genderová perspektiva.

Klíčová slova:
spiritualita, religiozita, coping, spirituální copingové strategie


This paper reports on the results of a pilot study focusing on research into coping strategies against the background of attitudes to faith, spirituality and religion. The aim of the study was to verify the possibilities for measuring coping strategies on a general level; the author also discusses specific categories of spiritual coping. The paper outlines theoretical and methodological starting points and presents interim results gained using the NEO-FFI inventory, the SVF 78 coping strategies questionnaire, and the RCOPE questionnaire. A gender-based approach was applied to the data analysis.

Keywords:
spirituality, religiosity, coping, spiritual coping strategies