Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol
The five-factor personality model, prosocial behaviour and empathy in secondary school and university students

Mlčák, Zdeněk


Studie pojednává o některých vybraných výsledcích výzkumu pětifaktorového modelu osobnosti, prosociálního chování a empatických tendencí u relativně početného souboru středoškolských a vysokoškolských studentů (N = 1454) v kontextu s jejich pohlavím, studijní zaměřeností a dobrovolnickou zkušeností. Výsledky podporují význam dobrovolnických zkušeností pro rozvoj osobnosti a jejího prosociálního chování.

Klíčová slova:
pětifaktorový model osobnosti, empatické tendence, dobrovolnictví


This study reflects on selected results of research into the five-factor personality model, prosocial behaviour and empathetic tendencies in a relatively large sample of secondary school and university students (N = 1454) in the context of their sex, field of study and experience of voluntary work. The results emphasize the importance of voluntary work experience for personality development and prosocial behaviour.

Keywords:
five-factor personality model, empathetic tendencies, voluntary work