Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

K zobecnitelnosti efektivity faktorů resilience
Contribution to generalizability of the effectiveness of resilience factors

Novotný, Jan Sebastian


Koncept resilience by bylo možné velmi zjednodušeně popsat jako proces interakce mezi rizikem, přítomnými protektivními faktory a důsledky daných rizik. Jak rizika a jejich důsledky, tak vliv protektivních faktorů je možné sledovat v řadě oblastí. Dobře prozkoumanými jsou např. souvislosti rizik a protektivních faktorů u užívání návykových látek, agresivního chování, či deprese. Z výzkumů se v mnoha případech vynořují relativně obecné protektivní faktory, jako jsou např. vlivy rodiny či školního prostředí. Přesto není možné zcela zobecňovat využitelnost jednotlivých protektivních faktorů (faktorů resilience), protože se velmi často odlišují v konkrétních mechanismech a procesech, kterými v konkrétní situaci působí. Proto je potřeba zaměřit pozornost především na přesnou podstatu těchto interakcí, má-li být případná intervence u ohrožených jedinců účinná.

Klíčová slova:
resilience, riziko, protektivní faktory, rodina, škola


The concept of resilience could be very simply described as the process of interaction between risk, protective factors and the consequences of risks. Risks and their consequences, as well as the influence of protective factors, can be studied in many areas. Among the most thoroughly researched are the relationships between risks and protective factors with regard to drug abuse, aggressive behaviour or depression. In many cases, research reveals relatively general protective factors such as the influence of the family or the school environment. However, it is not possible to entirely generalize the potential effects of individual protective factors (resilience factors), because these factors frequently differ in the mechanisms and processes by which they operate in specific situations. For this reason, if interventions in the cases of at-risk individuals are to be effective, it is necessary to focus attention primarily on the precise nature of these interactions.

Keywords:
resilience, risk, protective factors, family, school