Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

Vzťahy medzi rodinnými, osobnostnými a situačno-motivačnými faktormi z perspektívy alkoholovej závislosti
Relations between family, personality, and situational-motivational factors from the perspective of alcohol addiction dependence

Rojková, Zuzana, Popelková, Marta


Príspevok sa zaoberá vzťahmi medzi rizikovými faktormi drogového správania. Rizikovosť bola skúmaná z perspektívy alkoholovej závislosti. Cieľom bola identifikácia mezifaktorových vzťahov z perspektívy rizik pre vývoj alkoholovej závislosti; na základe porovnania vzťahov zistených v skupine alkoholikov a v skupine bez diagnózy alkoholizmu. Bola použitá dotazníková metóda zložená zo štandardizovaného Dotazníka zisťovania spôsobu výchovy v rodine, Neo FFI osobnostného inventára a pôvodnej metodiky zisťovania situačno-motivačných faktorov. Výskumný súbor tvorilo 152 respondentov s diagnózou alkoholizmu a 82 respondentov bez diagnózy alkoholizmu. Ako riziková sa ukázala kombinácia faktorov: záporný emočný vzťah v rodine - vyšší neurotizmus - rozporné výchovné riadenie - únik z problémov ako situačný faktor užívania alkoholu.

Klíčová slova:
experimentovanie s alkoholom, užívanie alkoholu, závislosť, adolescencia, rodinné faktory, vplyv skupiny, únik z problémov, zvedavosť, túžba po účinku


This paper discusses the relationships between risk factors in drug consumption. The level of risk was assessed from the perspective of alcohol addiction with the aim of identifying relations among risk factors in terms of risks encountered during the development of alcohol addiction; these relations were compared using two sample groups, one consisting of alcoholics and the other of individuals with no alcoholism diagnosis. The method involved a questionnaire based on a standardized questionnaire on family upbringing methods, the Neo FFI personality inventory, and a self-developed methodology for determining situational-motivational factors. The data set consisted of 152 respondents diagnosed as alcoholics and 82 respondents without this diagnosis. A combination of factors was found to be high-risk: negative emotional relationship in the family - increased neuroticism - problematic upbringing - escape from problems as a situational factor for alcohol use.

Keywords:
experimentation with alcohol, addiction, adolescence, family factors, group influence, escape from problems, curiosity, desire for effect