Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

Osobnosť užívateľov marihuany
Personality of marijuana users

Vendel, Štefan, Mišenda, Ľubomír


Výskum na vzorke 47 užívateľov marihuany zistil, že užívatelia marihuany sa odlišujú od normy v dimenziách Impulzivita, Dobrodružnosť, Extraverzia, Lži škála, Neuroticizmus. U respondentov boli zistené s vekom sa znižujúce miery v dimenziách: Kriminalita, Návykovosť a Neuroticizmus. Naopak, Dobrodružnosť s vekom rastie. Pri porovnaní užívateľov marihuany žijúcich v meste s užívateľmi žijúcimi na vidieku sa ukázalo, že respondenti z mesta skórovali vyššie v prípade Psychoticizmu, respondenti žijúci na dedine zasa skórovali vyššie v prípade dimenzie Lži škála. Muži skórovali oproti ženám vyššie iba v dimenzii Dobrodružnosť. V dimenziách Impulzivita, Empatia, Kriminalita, Návykovosť a Neuroticizmus skórovali vyššie ženy. Užívatelia marihuany konzumujúci drogu raz za dva týždne majú oproti osobám užívajúcim marihuanu 1-2 krát týždenne ako aj osobám konzumujúcim konope 3-5 krát týždenne nižšiu mieru dobrodružnosti. Užívatelia konzumujúci marihuanu 3 - 5x týždenne sa javia v porovnaní s ostatnými užívateľmi ako viac impulzívny a bažiaci po dobrodružstve. Užívatelia majúci partnera skórovali vyššie ako užívatelia bez stáleho partnera v návykovosti.

Klíčová slova:
marihuana, osobnosť užívateľa marihuany


The research, carried out on a sample of 47 marihuana users, found that users of marihuana differ from the norm in the dimensions Impulsiveness, Adventure, Extraversion, Lie Scale, and Neuroticism. With increasing age, respondents' scores in certain dimensions fall (Criminality, Addiction, Neuroticism), while their score in another dimension (Adventure) rises. Comparison of urban and rural marihuana users showed that urban consumers scored higher in Psychoticism, while rural consumers attained higher Lie Scale scores. Men scored higher than women only in the Adventure dimension. In the dimensions Impulsiveness, Empathy, Criminality, Addiction and Neuroticism, the higher scores were attained by women. Those using marihuana once or twice a week display lower Adventure scores than those using the drug 3-5 times weekly. In comparison with other users, the latter group of consumers is more impulsive and seeks adventure. Users with a partner scored higher in Addiction than those without a stable partner.

Keywords:
marihuana, personality of marihuana users