Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

Psychosociální souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálními tendencemi u matek a těhotných žen
Psychosocial connections between drug addiction and suicidal tendencies in mothers and pregnant women

Záškodná, Helena, Žižková, Blanka


Studie předkládá dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na těhotné ženy a matky závislé na drogách. Klade si za cíl identifikovat některé individuální a sociální charakteristiky, které v souhře umožňují zvládat životní zátěž. Poukazuje na některá důležitá rizika a ochranné faktory, které působí napříč vícenásobných domén vlivu. Negativní vlivy zjištěné výzkumem tvoří dysfunkční klíčové mezilidské vztahy, nestálé partnerské a rodinné zázemí, bytové problémy a emoční poruchy.

Klíčová slova:
suicidální tendence, návykové látky, matky s abúzem drog, těhotné ženy, závislost na drogách


The study presents the interim results of research carried out on drug-dependent pregnant women and mothers. The aim of the study is to identify individual and social characteristics which, in combination, enable individuals to cope with life stress. The authors highlight several important risks and protective factors which are effective across multiple influence domains. Negative effects revealed by the study include dysfunctional key interpersonal relationships, unstable partnerships and family environment, housing problems and emotional disorders.

Keywords:
suicidal tendencies, addictive substances, drug abuse in mothers, pregnant women, drug addiction