Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.1

Zvratová teorie emocí - přehledová studie se zaměřením na aplikaci v oblasti pohybových aktivit v přírodě
Reversal theory - an overview focusing on applications in outdoor physical activities

Kirchner, Jiří


Zvratová teorie se snaží vysvětlit dynamický proces v životě člověka, ve kterém se ve většině případů nedějí žádné zásadní zvraty, ovšem za určitých podmínek může nastat náhlý zvrat v kvalitě prožívání jedince na kontinuu libost-nelibost. Příspěvek se věnuje základním podmínkám vzniku emočního zvratu, charakteristice základních párů metamotivačních stavů (např. stav telický-paratelický, mistrovství-sympatie, autický-aloický). V druhé části je věnována pozornost možnostem aplikace zvratové teorie emocí v praxi, především v kontextu pohybových aktivit v přírodě.

Klíčová slova:
zvratová teorie emocí, metamotivační stavy, pohybové aktivity, aktivity v přírodě


Reversal theory attempts to explain the dynamic process of human life, which in most cases proceeds without dramatic changes, yet which in certain conditions is subject to sudden reversals in an individual's experience along the continuum of like-dislike. The paper focuses on the basic conditions enabling an emotional reversal to take place, the characteristics of the basic pairs of metamotivational states (e.g. telic-paratelic, mastery-sympathy, autic-alloic). The second part of the article focuses on the possibilities for the application of reversal theory in practice, particularly in the context of outdoor physical activities.

Keywords:
reversal theory, metamotivational states, physical activities, outdoor activities