Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.1

Psychomotorická terapie v Belgii - evidence based přístup a doporučení pro terapii poruch nálad a úzkostných poruchy
Psychomotor therapy in Belgium - an evidence-based approach and recommendations for therapy of mood disorders and anxiety disorders

Knapen, Jan, Vancampfort, Davy, Schoubs, Bea, Probst, Michel


Psychomotorická terapie je definována jako léčebná metoda užívající tělesnou zkušenost (uvědomění si svého těla včetně funkcí) a fyzickou aktivitu (jako podstatu svého přístupu v práci na sobě samém). Psychomotoričtí terapeuti pracují podle zásad evidence-based přístupu. Evidence Based Medicine (EBM) je souborem strategií odvozených od systematického vědeckého výzkumu. V této kapitole uvádíme zjištění dvou posledních meta-analýz v oblasti "pohyb pro pacienty s poruchami nálad a úzkostnými poruchami". Dále uvádíme účinky pohybu na somatické komorbidity u pacientů s poruchami nálad a úzkostnými poruchami. Na závěr formulujeme některé "evidence based" doporučení pro psychomotorickou terapii.

Klíčová slova:
psychomotorická terapie, Evidence Based Medicine, poruchy nálad, úzkostná porucha


Psychomotor therapy is defined as a therapeutic method making use of physical experience (patients' awareness of their bodies and bodily functions) and physical activity (which forms the basis of patients' contribution to their own therapy). Psychomotor therapists work with an evidence-based approach. Evidence-based medicine (EBM) is a set of strategies derived from systematic scientific research. In this chapter we present the results of the two most recent meta-analyses of physical activities for patients with mood disorders and anxiety disorders. We then specify the effects of physical activity on somatic co-morbidities in patients with mood disorders and anxiety disorders. In conclusion we formulate several evidence-based recommendations for psychomotor therapy.

Keywords:
psychomotor therapy, evidence-based medicine, mood disorders, anxiety disorders