Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.1

Přínos využití modelů v teorii resilience
The benefits of utilizing models in resilience theory

Novotný, Jan Sebastian


V průběhu tří dekád zkoumání resilience byl tento koncept podrobně rozpracován a zahrnul do sebe celou řadu různých aspektů a oblastí. V rámci přehlednější prezentace těchto poznatků jsou stále častěji využívány různé modely. Cílem příspěvku je zhodnotit způsob jejich použití i jejich přínos pro rozvoj teorie resilience. Jsou představeny různé přístupy využití a konstrukce modelů (narativní, simplexní, komplexní) a jejich základní charakteristiky. V závěru je stručně zhodnocen přínos těchto modelů k rozvoji teorie resilience.

Klíčová slova:
resilience, modely, využití, přínos


Over three decades of research into resilience, this concept has been elaborated in considerable detail, and it now covers a wide range of aspects. Various models are increasingly being applied in order to present the theory of resilience in the clearest possible way. The goal of this paper is to assess the ways in which these models are utilized and to evaluate their benefits and contribution to the development of resilience theory. The article presents various approaches to the use and structure of models (narrative, simplex, complex) and outlines their basic characteristics. The conclusion includes a brief assessment of the benefits of these models and their contribution to the development of resilience theory.

Keywords:
resilience, models, utilization, benefits