Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.2

Prevalence vybraných typů osobnostních problémů u adolescentů, umístěných trvale v ústavní péči
Prevalence of selected types of personality problems in life-time residential care adolescents

Novotný, Jan Sebastian


Příspěvek představuje výsledky analýzy vybraných typů osobnostních problémů u adolescentů, umístěných trvale v ústavní péči. Zaměřuje se na pět oblastí problémů (emocionální problémy, problémy s chováním, hyperaktivita, problémy s vrstevníky a nedostatky v prosociálním chování) a vliv pohlaví a etnické příslušnosti na jejich rozložení. Zkoumaný soubor tvoří 45 adolescentů, trvale umístěných v ústavní péči. Výsledky obecně korespondují se zjištěnými jiných výzkumů, v některých oblastech jsou hodnoty dokonce nižší. Jako nejproblematičtější oblast se jeví otázka hyperaktivity. Vliv pohlaví a etnické příslušnosti se ve většině sledovaných oblastí neprokázal jako signifikantní.

Klíčová slova:
osobnostní problémy, emocionální problémy, poruchy chování, hyperaktivita, ústavní péče, adolescent


The paper presents results of analyzes of selected types of personality problems in adolescents, placed permanently in institutional care. It focuses on five areas of problems (emotional problems, behavioral problems, hyperactivity, problems with peer and deficits in prosocial behavior) and the influence of gender and ethnicity on their distribution. The sample consisted of 45 adolescents, permanently placed in institutional care. The results overall correspond to other studies in some areas are the values even lower. As the most problematic area appears a question of hyperactivity. The influence of gender and ethnicity did not show as significant in the majority of studied areas.

Keywords:
personality problems, emotional problems, behavioral problems, hyperactivity, institutional care, adolescent