Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.2

Fenomén dobrovolnictví v brněnských rodinách
The phenomenon of volunteering in Brno families

Schovancová, Regina, Foltová, Lucie


Tato studie pojednává o dobrovolnictví a dobrovolnících. Cílem práce bylo ověřit vybrané osobnostní i sociální charakteristiky dobrovolníků.

Analýza probíhala na širokém souboru osob, který vychází z Evropské longitudinální studie rodičovství a dětství (ELSPAC), použitá data jsou z období 11 let věku sledovaných dětí. Rodiče byli rozděleni dle pohlaví a dále do tří skupin: 1. osoby, které vykonávají dobrovolnickou činnost; 2. osoby, které ji vykonávaly někdy v minulosti; 3. osoby, které se dobrovolnictví nikdy nevěnovaly.
Determinanty, které jsme stanovily jako relevantní pro sledování těchto charakteristických znaků, jsou následující: Vzdělání, placené zaměstnání versus nezaměstnanost, ne/spokojenost v práci, počet přátel, náboženská víra, psychické potíže (úzkost, deprese, užívání alkoholu, kouření), sebehodnocení, rozvod, ne/přítomnost partnera/ky.
S výjimkou proměnné "vzdělání", kde se jednoznačně potvrdily závislosti popsané ve většině prací, vykazoval náš vzorek poněkud nestandardní výsledky, které nepotvrdily naše hypotézy o vlivu víry či pohlaví. Stejně tak se nám nepotvrdila hypotéza o eventuální kompenzaci některých subjektivních frustrací prostřednictvím dobrovolnické práce.

Klíčová slova:
dobrovolnická práce, charakteristiky dobrovolníka, vzdělání, zaměstnání, víra, psychické potíže, partnerský vztah


This paper deals with volunteering and volunteers. The aim of this paper is to verify selected personality and social characteristics of volunteers on our specific sample.
The study sample is formed by the participants of ELSPAC (European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood) and the data used is from the eleven-year-old age (of the children from the project) period. The parents from this project were divided by sex and then into three groups. There are: 1. group of people who are actually volunteers, 2. group of people who were volunteers sometime in past, and 3. group of people who had never been volunteers.
The determinants (which we defined as relevant for the assessment of characteristics) are: education, paid employment vs. unemployment, satisfaction in work, number of friends, religion, psychogenic difficulties (anxiety, depression, alcohol use, smoking), self-esteem, divorce, existence of mate.
With the exception of variable "education", in which we univocally confirmed the link with voluntary work described in the majority of papers, our sample showed rather atypical outcomes. Our hypotheses about influence of religion or sex are not confirmed. Similarly there is no evidence for our hypothesis about possible compensation of some subjective frustrations through voluntary work.

Keywords:
voluntary work, characteristics of volunteer, education, employment, religion, psychogenic difficulties, relationship