Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.2

Přehled názorů na spolupráci C. G. Junga a W. Pauliho
Summary of views on cooperation of C.G. Jung and W. Pauli

Stříženec, Michal


Popisuje sa Jungov záujem o kvantovú fyziku, jeho princíp synchronicity a spolupráca Junga s fyzikom W. Paulim. Uvádzajú sa názory viacerých autorov na túto spoluprácu ako aj kritika Pauliho na niektoré Jungové tvrdenia.

Klíčová slova:
Jung, kvantová fyzika, W. Pauli


The article describes Jung's interest in quantum physics, the principle of synchronicity and Jung's collaboration with physicist W. Pauli. It presents the views of several authors on this cooperation as well as some Pauli's criticism of Jung's claims.

Keywords:
Jung, quantum physics, W. Pauli