Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.2

Osobnostní proměnné a zvládání zátěže u sociálních pracovníků a učitelů
Personality variables and coping with load among social workers and teachers

Tichý, Michal


Studie shrnuje nejdůležitější výsledky výzkumu zvládání zátěže u sociálních pracovníků a učitelů. Výzkum byl zaměřen na vztahy mezi osobnostními proměnnými z pětifaktorového modelu osobnosti (inventář NEO-PI-R) a copingovými strategiemi z inventáře COPE. V rámci korelační analýzy bylo zjištěno čtrnáct vztahů mezi osobnostními dimenzemi a copingovými proměnnými a padesát osm vztahů mezi facetami a copingovými proměnnými, jež vyhověly přijatým kritériím. K významnějším osobnostním proměnným se vztahem k selekci copingových strategií zřejmě patří Neuroticismus, Svědomitost a jejich facety N1-N6 a S1-S6. Výsledky regresní analýzy naznačily, že k významnějším prediktorům copingu by mohli patřit Neuroticismus, Extraverze, facety Otevřenosti vůči zkušenosti O1-O5 a facety Neuroticismu N2, N4-N6. Výzkum potvrdil, že osobnostní faktory evidentně patří k nezanedbatelným determinantám selekce copingových strategií. Spolehlivá predikce copingu pouze na základě osobnostních faktorů však není možná. Potvrdil se předpoklad, že některé facety mohou být lepšími prediktory copingu, než osobnostní dimenze.

Klíčová slova:
coping, osobnost, pomáhající profese, stres, zátěž


This study summarises the most important results of research focused on coping with load among social workers and teachers. The research was focused on relations among personality variables from the five-factor model of personality (Revised NEO Personality Inventory) and coping strategies from COPE inventory. Fourteen relations among personality dimensions and coping variables and fifty-eight relations among facets and coping variables that met the adopted criteria were found within correlation analysis. Neuroticism, Conscientiousness and their facets N1-N6 and C1-C6 should be placed among rather significant personality variables related to coping strategies selection. The regression analysis results indicated that Neuroticism, Extraversion, Openness to Experience facets O1-O5 and Neuroticism facets N2, N4-N6 should have been placed among rather significant coping predictors. The research confirmed that personality factors evidently ranked among appreciable determinants of coping strategies selection. Nevertheless, reliable coping prediction based only on personality factors is not possible. The assumption was corroborated that some facets can be better coping predictors than personality dimensions.

Keywords:
coping, personality, helping professions, stress, load, adversity