Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.2

Srovnání tradiční šikany a kyberšikany u vysokoškolských studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě
Comparison of traditional bullying and cyberbullying among students at the University of Ostrava

Vašutová, Maria, Panáček, Michal


Teoretická část příspěvku se zabývá problematikou nových médií, šikanou a její modifikovanou formou - kyberšikanou, místem, časem a charakteristikou protagonistů tradiční šikany a kyberšikany, včetně komparace tradiční šikany a kyberšikany podle kritérií, která je specificky vymezují. Druhá část práce informuje o výsledcích výzkumu kyberšikany a tradiční šikany u vysokoškolských studentů uskutečněného pomocí Ostravského dotazníku ke kybernetické šikaně. Závěr práce poukazuje na to, že vysokoškolští studenti se častěji střetávají s tradiční šikanou než s kyberšikanou. S tradiční šikanou se setkalo 466 studentů (45,2 %), oproti 205 studentům (19,9 %), kteří se střetli s kyberšikanou. Preferovanými obrannými strategiemi proti kyberšikaně jsou: svěřit se rodičům, blokovat přístup k obrazovým nebo textovým záznamům kyberšikany na internetu, svěřit se kamarádovi či kamarádce mimo školu nebo nahlásit kyberšikanu vedení školy.

Klíčová slova:
nová média, tradiční šikana, kyberšikana, svědek, oběť, agresor


The theoretical part of the paper describes the problems of new media, bullying and its modified form - cyberbullying, place, time and characteristics of the protagonists of traditional bullying and cyberbullying, including a comparison of traditional bullying and cyberbullying, according to criteria that are specifically defined. The second part informs about the results of research of traditional bullying and cyberbullying among university students provided by Ostrava´s questionnaire of cyberbullying. The conclusion of the work points out that most of university students are more likely to interfere with traditional bullying than cyberbullying. With traditional bullying met 466 students (45.2 %) compared to 205 students (19.9 %), who clashed with cyberbullying. The preferred defense against cyberbullying strategies are: to confide in parents, to block access to footage of cyberbullying on the Internet, to tell a friend outside the school and the school report cyberbullying.

Keywords:
new media, traditional bullying, cyberbullying, witness, victim, aggressor