Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Stres v policejní praxi
Stress in police practice

Adamová, Iva, Vtípil, Zdeněk


Příspěvek si klade za cíl přinést hlubší vhled do problematiky vnímání stresu v policejních řadách. Stres je zde vnímáním jako jakákoli situace či podnět, který působí na daného jedince zátěžově a ohrožuje tak jeho integritu. Výzkum je však zaměřen pouze na ty konkrétní situace a podněty, které jsou specifické pro policejní praxi. Důležité jsou pro nás tedy ty stresory, se kterými se policisté denně setkávají a které je mohou ohrožovat. Pro uchopení dané problematiky je nejdříve nutné zjistit, které konkrétní situace policisté vnímají jako nejvíce zátěžové. Teprve když budeme mít jasnější výsledky, můžeme pracovat na tom, jak zátěž v daných situacích co nejvíce minimalizovat. V úvodu příspěvek tedy stručně nastiňuje danou tématiku a zaměřuje se na konkrétní stresory specifické pro povolání policisty. Ve výzkumné části pak odhaluje, které z běžných policejních činností, se kterými policisté přicházejí denně do styku, jsou jimi vnímány jako nejvíce zátěžové.

Klíčová slova:
stres, policie, stresor, psychický stav


The paper provides a deeper insight into the perception of stress in police ranks. Stress is perceived as any situation or stimulus that acts on the individual load and thus jeopardize its integrity. The research is focused only on those specific situations and stimuli that are specific for police practice, especially those stressors that the policemen face daily and which may endanger them. To manage this issue it is first necessary to determine which specific situations police officers perceive as the most burdensome. With this knowledge it is then possible to figure out how to minimize as much as possible the load in given situations. In the introduction the paper therefore briefly outlines the issue and focuses on the stressors specific to the police profession. The research then reveals which of normal police activities that police face daily are perceived as the most stressful.

Keywords:
stress, police, stressor, mental status