Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Vzťah identifikácie futbalových fanúšikov s tímom a motívov vedúcich k povzbudzovaniu
The relationship between football fans' identification with the team and motives leading to cheering

Hajdůk, Michal, Bratská, Mária


Miera identifikácie s klubom má silný vplyv na to, ako a čo bude prežívať futbalový fanúšik počas sledovania futbalového zápasu. Cieľom výskumu bolo zistiť aký je vzťah medzi mierou identifikácie fanúšikov a faktorov, ktoré vedú k povzbudzovaniu. Výskumu sa zúčastnilo 56 fanúšikov Slovanu Bratislava. Použili sme dve metodiky, Sport spectator identification scale a Sport fan motivation scale. Predpokladali sme, že fanúšikovia sa budú líšiť v motívoch vedúcich k povzbudzovaniu vzhľadom na mieru identifikácie s klubom. Z výsledkov vyplynulo, že fanúšikovia, ktorí boli viac identifikovaní s klubom, boli viac motivovaní sledovať futbal kvôli eustresu, ktorý prežívajú pri povzbudzovaní a taktiež kvôli tomu, že víťazstvo klubu považujú aj za svoje víťazstvo.

Klíčová slova:
futbaloví fanúšikovia, identifikácia, povzbudzovanie


Strength of identification with football club has strong influence on the experience of football fans during the football match. The aim of the study was to examine the relationship between the strength of identification and motivational factors which lead to the cheering. 56 fans of Slovan Bratislava were involved in the research. We used Sport spectator identification scale and Sport fan motivation as research methods. We expected that football fans would have different motives leading to cheering in relation with identification with club. Stronger identified fans were motivated to watch football mainly with eustress which they experience during match. They believed that victory of their club is their victory too.

Keywords:
football fans, identification, cheering