Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Koučování jako metoda rozvoje lidských schopností, využitelná i v manažerské praxi
Coaching as a method of the development of people´s abilities, usable in the managers´ practice

Klímová, Marie


Koučování představuje jednu ze současných metod rozvoje lidských schopností a dovedností, která nachází své využití rovněž v oblasti rozvoje lidských zdrojů v manažerské praxi. Kouč působí jako konzultant koučovaného, kdy především za pomoci vhodně zvolených otázek (kladených koučovanému) otevírá prostor pro rozvoj osobité nápaditosti, tvořivosti a často i mnoha skrytých schopností koučovaného. Koučování může mít mnoho podob. S koučováním se můžeme setkat zejména v podobě osobního koučování a v podobě profesního koučování. V oblasti profesního koučování stojí koučování v jistém protikladu ke klasickému direktivnímu způsobu řízení, kdy v současném výrazně konkurenčním prostředí direktivní řízení selhává. Koučování jako metoda rozvoje zaměstnanců se tak může stát konkurenční výhodou mnoha organizací. Podstatným však zůstává, že koučování především rozvíjí člověka jako takového.

Klíčová slova:
Rozvoj lidských schopností a dovedností; metody koučování


Coaching represents one of the contemporary methods of the development of people´s abilities and skills, which finds its usage also in the sphere of improving human resources in the managers´ practice. The coach functions as a coached person´s consultant. With the help of appropriate questions (asked to the coached one), the coach opens a space for the development of the original imagination, creativity and even many hidden abilities of the coached person. Coaching can have many forms. The most common forms are personal coaching and professional one. The professional coaching is in contrast with the traditional directive way of management, as this directive way fails in today´s extremely competitive circumstances . Thus coaching , as a method of employees´ development, can become a competitive advantage of many organisations. However, the essential fact is that coaching develops the man himself.

Keywords:
The development of people´s abilities and skills, methods of coaching