Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Mediálne správanie a sebakontrola
Media behavior and self-control

Kováčová Holevová, Bibiána


Článok sa venuje prehľadu teoretických i empirických informácií týkajúcich sa nadužívania televízie a niektorých nových médií (najmä internetu a videohier) v súvislostiach, ktoré sa dotýkajú sebakontroly jedinca. Po vymedzení kľúčových, resp. príbuzných pojmov, zdôrazňuje opodstatnenosť skúmania problémového mediálneho správania prostredníctvom aktuálnych výskumov mapujúcich množstvo času, ktoré ľudia trávia pri spomínaných médiách. Sebakontrola sa dá v kontexte problémového mediálneho správania vnímať ako konštantná dispozícia, pričom tento pohľad odráža osobnostný prístup, ale dá sa vnímať i ako aktuálna schopnosť človeka, ktorá môže pod vplyvom rôznych faktorov variovať. Inšpiratívnym sa v tomto kontexte zdá byť nový model neregulovaného užívania médií. V závere sú zhrnuté potenciálne preventívne aspekty, prostredníctvom ktorých môže jedinec predchádzať problémovému mediálnemu správaniu.

Klíčová slova:
problémové mediálne správanie, sebakontrola, sebaregulácia, model neregulovaného užívania médií


The paper presents an overview of the theoretical and empirical information regarding the overuse of television and some other new media (especially the internet and video games) in contexts of individual's self-control. After defining the main and related concepts, it emphasize the legitimacy of investigation problem of media behavior through actual research mapping the amount of time people spend by this media. Self-control can be seen as a constant disposition in the context of problematic media behavior, and this view reflects both the personal approach, and as the actual ability of a person that can vary under influence of various factors. Inspiring in this context seems to be a new model of unregulated use of media. The conclusion summarizes the potential preventive aspects through which the individual can prevent problem media behavior.

Keywords:
problem media behavior, self-control, self-regulation, model of unregulated use of media