Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Morálne usudzovanie v kontexte vybraných psychologických metód
Moral reasoning in the context of the selected psychological methods

Lajčiaková, Petra


Predkladaná štúdia hovorí o multidimenzionálnom konštrukte morálneho usudzovania, ktorý patrí do kategórie psychologických pojmov nie jednoznačne definovaných. Uvedená ambivalencia sa odzrkadľuje aj v psychologických metódach zameraných na meranie morálneho usudzovania. Cieľom štúdie je ponúknuť prehľad vybraných psychologických metód (MJI, DIT, MOS, MJT, PROM, MS), ktoré predstavujú spôsob merania morálneho usudzovania. Pozornosť sa koncentruje na jednotlivé komponenty morálneho usudzovania, ktoré možno kvantifikovať, a to stupeň vývinu morálneho usudzovania (MJI), stupeň preberania sociálnej perspektívy (DIT), morálna kompetencia (MJT), morálna orientácia (MS, MOS), prosociálne morálne usudzovanie (PROM). V kontexte prezentovaných psychologických metód vystupuje do popredia forma morálneho usudzovania, avšak v ďalšom skúmaní morálky v psychológii sa vytyčuje nový smer - zamerať sa na obsah morálneho usudzovania.

Klíčová slova:
morálne usudzovanie, morálna orientácia, morálna kompetencia, sociálna perspektíva


The study refers to the multidimensional construct of moral reasoning, which belongs to the category of psychological concepts that are not clearly defined. This ambivalence is reflected in psychological methods designed to measure moral reasoning. The aim of the study is to provide an overview of selected psychological methods (MJI, DIT, MOS, MJT, PROM, MS), which are means for measuring of moral reasoning. Special emphasis is given to the individual components of moral reasoning, which can be quantified, namely the level of development of moral reasoning (MJI), the degree of social perspective adoption (DIT), moral competence (MJT), moral orientation (MS, MOS), prosocial moral reasoning (PROM ). Presented psychological methods emphasize the form of moral reasoning, however in further research of morality in psychology emerge new direction - focus on the content of moral reasoning.

Keywords:
moral reasoning, moral orientation, moral competence, social perspective