Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Prevalence návykového chování u dětí v 11 a 15 letech v rámci studie ELSPAC
The prevalence of addictive behavior in 11 and 15 year old children at the ELSPAC study

Novotný, Jan Sebastian, Okrajek, Petr


Návykové chování u dětí a dospívajících představuje rizikovou okolnost, která má ve většině případů výrazně negativní vliv na vývoj jedince v adolescenci, stejně jako má negativní konsekvence i v dospělosti. Příspěvek popisuje prevalenci návykového chování u skupiny více jak 1600 dětí a dospívajících ve věku 11 a 15 let v rámci studie ELSPAC. Výsledky se shodují s jinými studiemi a prokázaly relativně vysoké hodnoty prevalence návykového chování, především v oblasti kouření a konzumace alkoholu (kde dosahuje hodnot přes 70 %). Dalším zjištěním je skutečnost, že dívky jsou signifikantně ohroženější skupinou než chlapci.

Klíčová slova:
dítě, adolescent, kouření, alkohol, drogy, prevalence, návykové chování


Addictive behavior in children and adolescents represents a risk factor, which has in most cases a significant negative impact on the development of individual in adolescence, as well as the negative consequences in adulthood. The paper describes the prevalence of addictive behavior in a group of more than 1,600 children and adolescents at the ELSPAC study. The results are consistent with other studies and showed relatively high prevalence of addictive behavior, especially in the smoking and alcohol consumption (over 70% of respondents). Another finding is that girls are significantly more vulnerable group than boys.

Keywords:
child, adolescent, smoking, alkohol, drugs, prevalence, addictive behavior