Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Starnutie v kontexte starostlivosti o seba a sebakontroly (príprava na starnutie a jej súvislosti)
Aging in the context of self-care and self control (preparation for aging and its contexts)

Ráczová, Beáta


Cieľom prehľadovej štúdie je ponúknuť určitý súhrn poznatkov týkajúcich sa procesov starnutia v súvislosti s vybranými faktormi, konkrétne starostlivosťou o seba, sebakontrolou a postojom k starnutiu, ako možnými faktormi moderujúcimi procesy prípravy na starnutie. Z hľadiska psychológie celoživotného vývinu sa príprava na starnutie stáva súčasťou komplexného procesu v priebehu celého života, v rámci ktorého nadobúda najmä stredný vek kľúčovú pozíciu. Prezentované poznatky tvoria teoretické východiská výskumu, ktorý aktuálne v tejto oblasti realizujeme a našim zámerom je v blízkej budúcnosti výsledky týchto výskumov publikovať.

Klíčová slova:
starnutie, príprava na starnutie, sebakontrola, starostlivosť o seba


The goal of the theoretical contribution is to show an overview of knowledge on the aging processes in association with selected factors such as self-care, self-control or attitude to aging being the possible factors moderating the processes of preparation for aging. From the perspective of life span psychology the preparating for aging becomes a part of a complex process of a lifetime preparation, where especially the middle age takes on the key position. The presented knowledge is a theoretical basis of the research, which is currently realized in this area and our goal is to publish the results of the research in the near future.

Keywords:
aging, preparation for aging, self control, self-care