Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.1

Faktory ovplyvňujúce očakávané emócie v súvislosti s agresívnym správaním
Factors affecting anticipated emotions in association with aggressive behavior

Vasková, Katarína


Konfliktné situácie a situácie zrady nie sú pre ľudí zriedkavou skúsenosťou. V kontexte širšie koncipovaného výskumu vychádzajúceho z Richetinovej, Richardsnovej a Boykina (2011) a ich rozšírenia teórie plánovaného správania (Theory of Planned Behavior) aplikovaného na agresívne správanie bola analyzovaná skladba očakávaných emócií v závislosti od uskutočnenej alebo neuskutočnenej agresívnej reakcie. V snahe preniknúť hlbšie do problematiky bola sústredená pozornosť aj na faktory, ktoré môžu mať významný vplyv na charakter očakávaných emócií - chuť vynadať (behavioral desire) a kontrolu. Výsledky ukázali očakávanie odlišných emócií v závislosti od situácie a potvrdili dôležitú úlohu chuti vynadať. Úloha kontroly sa však ukázala ako nevýznamná. Bližšie vysvetlenia v súvislosti so sebakontrolou a sebareguláciou sú uvedené v príspevku.

Klíčová slova:
očakávané emócie, konflikt, agresia, sebakontrola, behaviorálna túžba


Conflict situations and situations of guile are not rare in our everyday life. In context of broadly conceived study, inspired by Richetin´s and Richardson´s (2011) extension of Theory of Planned Behavior, the character of anticipated emotions in relation to situation of aggressive and non aggressive reaction is analyzed. Influence of behavioral desire and perceived behavioral control is examined. Results show anticipating different emotions in relation to situation and acknowledge significant role of behavioral desire. Unimportant role of perceived behavioral control is ascertained. Closer explanations in relation to self-control and self-regulation is discussed.

Keywords:
anticipated emotions, conflict, aggression, self-control, behavioral desire