Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.2

Prístupy k nadaniu v kontexte dejín
Approaches to talent in the context of history

Dočkal, Vladimír


Prehľadová štúdia je zameraná na chápanie fenoménu nadania od najstarších čias, cez starovek, stredovek a renesanciu, filozofické pohľady osemnásteho storočia, až po vedecké výskumy talentov v storočí devätnástom, dvadsiatom a na začiatku 21. storočia. Všíma si nadanie ako prirodzenú vlastnosť každého človeka, aj nadanie chápané ako nadpriemerný výkonový potenciál. Výberovo mapuje skúmanie nadania ako geniality, inteligencie a napokon štruktúry viacerých osobnostných vlastností interagujúcej s prostredím. Registruje aj pedagogické prístupy k nadaniu, ale iba v teoretickej rovine; praktické aktivity smerujúce k rozvíjaniu talentov ani činnosť rôznych mimovládnych organizácií na tomto poli v nej zahrnuté nie sú.

Klíčová slova:
nadanie, talent, genialita, inteligencia, história, psychológia nadania


Presented overview study aims at understanding the phenomenon of talent from the earliest times through antiquity, the Middle Ages and Renaissance, the philosophical views of the eighteenth century, to scientific research of talent in the nineteenth, twentieth and early twenty-first century. Notes the talents as a natural feature of every man and as well as depicts the talent as above average power potential. Selectively maps the exploring of talent as genius, intelligence, and finally the structure of several personality traits interacting with the environment. Registers also pedagogical approaches to talent, but only in theoretical level, practical activities designed to develop talents or activities of various non-governmental organizations in this field are not included.

Keywords:
talent, endownment, genius, intelligence, history, psychology of talent