Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.2

Osobnost, štěstí, umění
Personality, Happiness, Art

Kulka, Jiří


Teorie osobnosti, teorie štěstí i psychologická teorie umění se mohou na prvý pohled jevit jako málo spolu související témata. Opak je pravdou… V tomto příspěvku jde o shrnutí výzkumné, teoretické i praktické činnosti autora, jenž dostal prostor k tomu, aby prezentoval vybrané myšlenky na jednom místě. Čerpáno je především z vlastní tvorby 1977-2010, jejíž malá část je zahrnuta do přehledu literatury.


Personality theory, the theory of happiness and psychological theories of art may at first glance appear as not interrelated topics. The opposite is true… This paper represents a summary of research, theoretical and practical activity of the author, who was given space to present some ideas in one place. It draws primarily from the authors own work in 1977-2010 period, the small part is included in the literature review.