Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.2

Formy rezistence vůči mobbingu a jejich účinnost v prostředí českých univerzit: tematická analýza
Forms of resistance to mobbing and their effectiveness in czech univerzities: a thematic analysis

Kusák, Martin


Příspěvek přináší výsledky pilotní studie, která je zacílena na výzkum forem rezistence vůči mobbingu (šikaně na pracovišti) a jejich účinnosti. Cílem studie bylo zjistit, jaké strategie užívají šikanované osoby v boji proti mobbingu. A dále, jak jsou jimi užívané strategie účinné při řešení mobbingové situace. V textu jsou nastíněna teoretická východiska a výsledky studie, které poukázaly celkem na osm strategií rezistence. Jsou to vystoupení proti mobérovi/ce, vyhnutí se přímé konfrontaci s mobérem/kou, hledání sociální opory, exodus, změna pracovního tempa, odstup od mobéra/ky, přijetí negativní nálepky a rezistence skrze volnočasové aktivity. Předložená studie nedokázala jednoznačně odpovědět na otázku, jaká strategie vede k úspěšnému vyřešení mobbingu. Byly však zjištěny dvě strategie, které napomáhají zmírnit dopady již existující šikany na pracovišti.

Klíčová slova:
mobbing, šikana na pracovišti, rezistence, tematická analýza


The paper presents results of a pilot study aimed to exploration of the forms of resistance to mobbing (bullying at the workplace) and their effectiveness. The aim of the study is to find out what strategies bullied people use in the fight against mobbing. Furthermore, how effective are the strategies used to address mobbing situation. The text outlines the theoretical basis and the results of a study which showed eight strategies of resistance. These are performances against mobbing person, avoiding direct confrontation with mobbing person, finding social support, exodus, change of work pace, distance from mobbing person, accepting negative labels and resistance through leisure activities. This study could not clearly answer the question of what strategy leads to a successful resolution of mobbing. Two strategies that were found help mitigate the impacts of existing bullying in the workplace.

Keywords:
mobbing, bullying in the workplace, resistance, thematic analysis