Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.2

Dynamický test profesijných záujmov (dtpz): efekt intervenčnej časti modifikovaného dtpz na zmenu záujmov
Dynamic test of vocational interests (dtvi): effect of the intevention part of modified dtvi on change of interests

Martončik, Marcel


Príspevok prezentuje výsledky overovania intervenčnej časti nástroja na meranie profesijných záujmov založeného na poznatkoch dynamickej diagnostiky. Dynamický test profesijných záujmov (DTPZ) je tvorený troma časťami, pretestom, intervenčnou časťou a posttestom. V prípade pretestu a posttestu ide o opakovane administrovaný Dotazník štruktúry všeobecných záujmov. Intervenčnú časť predstavuje šesť záujmových zošitov s obrázkami a opismi oblastí záujmov korešpondujúcich so šiestimi typmi hexagonálneho modelu Hollanda. Pri tvorbe zošitov boli využité aj poznatky o spätnej väzbe. Účelom zošitov je pôsobiť na záujmy osoby tak, aby v prípade, že nie sú dostatočne stabilné, resp. vôbec nie sú sformované, došlo k ich ovplyvneniu. Výskum bol realizovaný na vzorke 159 žiakov deviatych ročníkov ZŠ. Výsledky poukázali na to, že hoci nástroj bol od prvotného overovania niekoľko krát prepracovaný, opäť došlo k ovplyvneniu záujmov iba v jednej záujmovej dimenzii. V príspevku sú uvedené zmeny, ktorými nástroj prešiel i možnosti jeho ďalšieho vývoja.

Klíčová slova:
profesijný záujem, dynamické testovanie, stabilita záujmov


The paper presents the results of verification of the intervention tool to measure occupational interests based on dynamic diagnostics-based knowledge. Dynamic test of professional interests (DTPI) consists of three parts, pre-test, intervention and post-test section. The pre-test and post-test parts are represented by re-administered questionnaire Structure of general interests. The intervention part consists of six interest workbooks with pictures and descriptions of areas of interest corresponding with the six types of Holland's hexagonal model. The knowledge of feedback were also used at creating of workbooks. The purpose of the workbook is to impact and affect the interests of the people if they are not sufficiently stable, respectively are not formed at all. Research was conducted on a sample of 159 9th grade elementary school students. Results showed that although the tool was redesigned several times from the initial verification, it again affects the interests in only one dimension. This paper presents passed changes of tool and the possibilities of its further development.

Keywords:
professional interest, dynamic testing, stability interests