Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.2

Zmysel pre integritu a vzťahová väzba u adolescentov
The Sence of Coherence and Attachment in adolescence

Popelková, Marta


Príspevok sa zaoberá konceptom zmyslu pre integritu ako jednej z dôležitých charakteristík reziliencie vo vzťahu k vnímanej vzťahovej väzbe k rodičom a rovesníkom. U 254 adolescentov vo veku 15-18 rokov bol aplikovaný Dotazník životnej orientácie (Antonovsky, 1987) a dotazník emočnej väzby (Armsden a Greenberg, 1987). Korelačná analýza preukázala významnú súvislosť zmyslu pre integritu s vnímanou kvalitou vzťahov k rodičom a rovesníkom. Zistenia akcentujú dôležitosť a význam vzťahov pre životnú orientáciu adolescentov.

Klíčová slova:
sense of coherence, attachment, vzťah k rodičom a rovesníkom, adolescencia


The paper deals with the concept of a sense of integrity as one of the important characteristics of resilience in relation to perceived attachment to parents and peers. The 254 adolescents aged 15-18 years Antonovsky's Life orientation questionnaire and Armsden and Greenberg's Emotional ties questionnaire were applied. Correlation analysis showed a significant association between sense of coherence and perceived quality of relationships with parents and peers. The findings emphasize the importance and significance of the life orientation of adolescents.

Keywords:
sense of coherence, attachment, relation to parents and peers, ado-lescence