Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.2

Hodnotový systém a vybrané aspekty trávení volného času u studujících FF MU
Value system and selected aspects of leisure time among FF MU students

Sič, Petr, Mrhálek, Tomáš, Kajanová, Alena


Článek se zabývá tématem hodnot dle konceptu S. Schwarze, užívaje PVQ dotazník u studujících Filosofické fakulty Masarykovy univerzity (N=1701). Zaměřujeme se na to, zda a jaká je souvislost hodnot vybraných sociodemografických charakteristik vysokoškoláků a volbou studovaného oboru. Dále pak presentujeme vztah hodnot v souvislosti s preferovaným způsobem trávení volného času. Mezi proměnnými nebyla zjištěna významná statistická závislost, slabé korelace jsme přesto zaznamenali u několika hodnot v souvislosti s výší kapesného, věkem, genderem a vybranými způsoby preference trávení volného času.

Klíčová slova:
hodnotové typy, PVQ, volný čas, studující VŠ


The article deals with the concept of values according to S. Schwarz, using the PVQ questionnaire at college students at Masaryk University Faculty of Arts (N = 1701). We focus on whether, and what is the connection between values of selected socio-demographic characteristics and choice of field of university study. Furthermore, we present the relationship of values in connection with the preferred way of spending leisure time. There were found no significant statistical dependence between vari-ables, weak correlations were recorded at several values in relation to the amount of pocket money, age, gender and selected ways of preferences of spending leisure time.

Keywords:
value types, PVQ, leisure time, college students