Psychologie a její kontexty, Vol.3, No.2

Overenie nepriameho snímania sebakontroly pri zvládaní cez indikátor potlačenia
Verification of indirect measure of self-control using suppression indicator

Vavricová, Monika


Príspevok sa zaoberá možnosťou operacionalizácie a skúmania procesu sebakontroly pri zvládaní stresových situácií. Tým overuje alternatívu nepriamej identifikácie sebakontroly pri zvládaní prostredníctvom nami zvoleného indikátora potlačenia vybraných foriem zvládania. Na základe definície sebakontroly sme snímali indikátor potlačenia cez rozdiel medzi v duchu chceným (uvažovaným) a následne realizovaným správaním (zvládaním) na pozadí zjednodušeného dotazníka zvládania a modelových stresových situácií. Výskumný súbor tvorilo 153 vysokoškolákov. Sebakontrola sa preukázala hlavne pri stratégiách 7. Prejaviť negatívne emócie, 8. Prestať bojovať a 13. Prejaviť, že je to celé smiešne. Tieto stratégie sú aj sociálne nežiaduce, čo len podporuje vhodnosť zvoleného indikátora potlačenia. Dokladuje to aj pozitívna korelácia týchto stratégií so sebaposudzovacím dotazníkom Škála sebakontroly.

Klíčová slova:
sebakontrola, zvládania, stresové situácie


The paper deals with the possibility of operationalization and review process of self-control in dealing with stressful situations. This verifies an alternative of indirect identification of self-control in coping through by us selected indicator of suppression of selected forms of coping. Based on the definition of self-control, we sampled the suppression by the difference between the wanted (under consideration) and then realized behavior (coping) in the background of simplified questionnaire of coping and model stressful situation. The sample consisted of 153 college students. Self-control has been shown mainly in strategies 7. Express negative emotions, 8. Stop fighting and 13. Show that this all is ridiculous. These strategies are socially undesirable, which further supports the suitability of the chosen indicator of suppression. It is also documented by a positive correlation of these strategies with Scale of Self-control self-report questionnaire.

Keywords:
self-control, coping, stressful situations