Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.1

Arousabilita a dispoziční optimismus u handicapovaných cyklistů v souvislosti s užíváním návykových látek
Arousability and Dispositional optimism in cyclists with a disability in the context of substance abuse

Nosková, Alena; Záškodná, Helena


Článek se zaměřuje na dílčí aspekty odolnosti vůči psychické zátěži u cyklistů s handicapem v kontextu užívání stimulačních návykových látek. V úvodní části jsou shrnuty poznatky o cyklistice handicapovaných a o vlivu stimulantů na sportovní výkon. Jsou zde popsány vybrané konstrukty odolnosti vůči psychické zátěži, například dispoziční optimismus. Empirická část obsahuje názory respondentů na doping ve sportovním prostředí. Zjištěná data o míře arousability a dispozičního optimismu jsou interpretována v souvislosti s užíváním návykových látek respondentů, za účelem ovlivnění sportovního výkonu. Data jsou komparována s údaji cyklistů bez handicapu.

Klíčová slova:
odolnost vůči zátěži, arousabilita, dispoziční optimismus, handicapovaný cyklista, návyková látka


The article is focuses at aspects of resistance to psychical stress in cyclists with a disability in the context of substance abuse stimulant effect. The first part includes knowledge about cycling of handicapped and the effect of stimulants at the sports achievement. The article also describes selected constructs of resistance to the psychical stress, like dispositional optimism. The empirical part includes descriptive data from respondents from sports environment. The data on the level of arousability and dispositional optimism are interpreted in the context of substance use by respondents to effect sports achievement. The data are compared with the data of cyclists without handicap.

Keywords:
resistance to stress, arousability, dispositional optimism, handicapped cyclist, addictive substance