Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.1

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví
Big Five, perception of load and subjective health

Paulík, Karel


Článek se zabývá vlivem osobnostních rysů pětifaktorového modelu (Big Five) na vnímání a hodnocení zátěže a vlastního zdraví. Jeho hlavním cílem je zjistit, jak ovlivňují osobnostní rysy pětifaktorového modelu Big Five percepci vlastního zdraví a míry stresu souvisejícího s výkonem povolání a životem vůbec. Výzkumu se zúčastnilo 672 (z toho 311 mužů a 361 žen) osob působících v různých profesích. Použité metody byly inventář NEO FFI a dotazník zjišťující pracovní i mimopracovní zátěž zkonstruovaný autorem. Ve výzkumu byly korelovány hodnoty zjišťovaných osobnostních proměnných s hodnotami vlastního zdraví a prožívaného stresu a srovnávány osobnostní vlastnosti příslušníků dvou kontrastních skupin z hlediska hodnocení vlastní zátěže a zdravotního stavu. Výsledky napovídají, že sledované osobnostní rysy se promítají do percepce zátěže způsobem v podstatě odpovídajícím jejich vymezení.

Klíčová slova:
subjektivní zdraví, osobnost, Big Five, pracovní zátěž, stres


The article deals with the effect of five-factor model (Big Five) personality traits on the perception and evaluation of load and own health. Its main objective is to determine how personality traits according to five-factor model of Big Five affect self-perception of health and stress levels associated with an occupation and life in general. On research participate 672 respondents (311 men and 361 women) working in different professions. The methods were NEO FFI inventory and questionnaire of work and non-work load designed by the author. Values of measured personality variables were correlated with the perception of own health and perceived stress. Further the personality traits of two contrasting groups in terms of assessing their own load and health were compared. The results suggest that the observed personality traits are reflected in the perception of stress in a manner substantially corresponding to their definition.

Keywords:
subjective health, personality, Big Five, workload, stress