Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.1

Príprava na starnutie v kontexte sebakontroly a starostlivosti o seba: výsledky výskumu
Preparing for ageing process in the context of self-control and self care: research results

Ráczová, Beáta; Marhevská, Gabriela


Cieľom výskumnej štúdie je ponúknuť výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na procesy starnutia v súvislosti s vybranými psychosociálnymi faktormi, konkrétne sebakontrolou, starostlivosťou o seba a postojmi k starnutiu ako možnými faktormi moderujúcimi procesy prípravy a adaptácie na starnutie. Štúdia nadväzuje na už publikovanú prehľadovú teoretickú štúdiu (Ráczová, 2012). Vzorku tvorilo 119 (46 mužov a 73 žien) respondentov/-tiek vo vekovom rozpätí 65 až 75 rokov (priemerný vek 70 rokov, &delta = 3,91). Vo výskume boli použité 3 metodiky: RAQ dotazník (Gething, 1994, in Mandy et al., 2007 - škála zaznamenávajúca postoje k procesom starnutia), Škála sebakontroly SCS (Tangney, Baumeister, Boone, 2004) a Dotazník starostlivosti o seba (Lovaš, 2010). Pri analýze bola použitá deskriptívna štatistika, korelačná analýza a jednovchodová analýza rozptylu. Výsledky poukazujú na existenciu pozitívneho vzťahu medzi postojmi k starnutiu, sebakontrolou a starostlivosťou o seba u seniorov/-iek. Výsledky ukázali, že respondenti s pozitívnym postojom vykazujú vyššiu mieru sebakontroly a vyššiu mieru starostlivosti v porovnaní so seniormi s negatívnym postojom k starnutiu. Rodové rozdiely sa preukázali len v postojoch ku starnutiu, pričom muži vykazujú pozitívnejší postoj. Taktiež sa potvrdili významné rozdiely v starostlivosti o seba a to vzhľadom k odlišnému rodinnému stavu seniorov/-iek, pričom rozvedení seniori a seniorky sa v porovnaní so seniormi žijúcimi v manželstve starajú o seba signifikantne viac.

Klíčová slova:
seniori, starnutie, príprava na starnutie, sebakontrola, starostlivosť o seba


The goal of the study is to present the results of the research aimed at the processes of ageing in context of selected psychosocial factors, in particular self-control, self-care and attitude to ageing as possible factors having an influence on processes of the preparation and adaption for ageing. The study follows the earlier published summarizing theoretical study (Ráczová, 2012). The sample was composed of 119 respondents (46 man and 73 women) of age between 65 and 75 years (average age of 70 years, &delta = 3.91). The following three methodologies were used in the study: RAQ (Gething, 1994, Scale marking down attitudes to ageing processes), Self Control Scale - SCS (Tangney, Baumeister, Boone, 2004) and self- care Questionnaire (Lovaš, 2010). In the analysis there were used descriptive statistics, correlation analysis and ANOVA analysis. The results point out the existence of positive relation between attitudes to ageing, self-control and self-care among seniors. The results indicate that the respondents with positive attitude show higher degree of self-control as well as of self-care compared to seniors with negative attitude to ageing. Gender differences were proved only in attitudes to ageing, where men show more positive attitude. Significant differences in self-care were proved as well, what was due to different family status of seniors (both men and women), whereas divorced seniors have higher degree of care of myself compared to the married ones.

Keywords:
seniors, aging, preparation for aging, self-control, self-care