Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.1

Didaktické a psychologické aspekty výuky psychologie na středních školách
Didactic and psychological aspects of teaching psychology in high schools

Vašutová, Maria; Schneiderová, Anna


Smyslem prezentované studie je upozornit na úlohu didaktiky psychologie v přípravě budoucích učitelů tohoto oboru. Je věnována modernímu procesu vyučování a učení, které se opírá o zážitkové učení žáků jako prostředku jejich osobnostního rozvoje. Na vybraných modelech zážitkového učení dokladuje jejich přínos ve vzdělávání.

Klíčová slova:
didaktika, psychodidaktika, zážitkové učení, zkušenostní učení, zážitkové vyučování


The purpose of the present study is to draw attention to role of didactics of psychology in the preparation of future teachers of psychology. The paper aims on proces of modern teaching and learning, which is based on the experiential learning of students as a means of personal development. We present the contribution of experiential learning in education on selected examples.

Keywords:
didactics, psychodidactics, experiential learning, experiential teaching