Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.1

Overenie použiteľnosti amerických noriem MMPI-A pre slovenskú populáciu
Verification of applicability of american MMPI-A norms for the Slovak population

Vavrová, Marta; Máthé, Robert; Popelková, Marta


Prezentovaná štúdia sa zaoberá overením možnosti použitia noriem MMPI-A, ktoré boli vytvorené v USA pre slovenskú adolescentnú populáciu. Autori MMPI totiž americké normy vnímajú ako medzikultúrne použiteľné. Predpoklad bol overený porovnaním dosiahnutých skóre americkej a slovenskej populácie na validizačných, klinických, obsahových i doplnkových škálach. Výsledky poukázali na významné rozdiely v skórovaní skúmaných súborov a teda na potrebu tvorby noriem pre novú cieľovú populáciu.

Klíčová slova:
MMPI-A, normy, adolescenti, slovenská populácia


This article examines the cross-national application of American MMPI- A´s norms and examines their applicability to the Slovak adolescent population. The authors of MMPI perceive American norms as intercultural applicable. This assumption was verified by comparing the scores of American and Slovak population on the validity indicators, clinical, content and supplementary scales. The results showed significant differences between scores of the Slovak adolescents and the American norms and consequently a need for developing new norms applicable to this new population.

Keywords:
MMPI-A, standards, adolescents, Slovak population