Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.1

Procesuální souvislosti začlenění metody PRVA do artefiletického setkání
Processual relationship between PRVA method and encountering in art-philetic approach

Závora, Jiří; Hornofová, Petra


Příspěvek pojednává o kvalitativním výzkumu aplikačního vztahu dvou odlišných systémů - artefiletiky (art-philetic approach) a metody PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact), jejichž společnou podstatou je reflexe vizuálního díla se salutogenetickými cíli. Metodou kvalitativní evaluace bylo provedeno hodnocení tří reflektivních procesů: artefiletického (AP) a dvou experimentálních - EP1 a EP2 s včleněním metody PRVA. Výzkum byl proveden na dvou nezávislých souborech n=2 a n=2, vybraných prostým účelovým výběrem. Reflektivní procesy byly hodnoceny z hlediska způsobu realizace, atraktivity a smyslu pro participanty, motivačního potenciálu a vůle participantů k setrvání v procesu až do jeho ukončení. Cílem výzkumu je porozumění aplikačnímu vztahu mezi AP a PRVA s perspektivami hybridního procesu. Výsledky evaluací ukázaly, že vztah obou procesů je komplementární a jejich propojení je smysluplné a pozitivně produktivní pouze v pořadí "expresivní hra - reflektivní dialog - PRVA".

Klíčová slova:
artefiletika, metoda PRVA, kvalitativní evaluace, reflektivní dialog, salutogeneze


This study deals with qualitative research of the application relationship between two distinct systems: art-philetic approach and Phenomenological Reflection of Visual Artifact (PRVA) method, whose common nature is the reflection of visual art with salutogenetic objectives. Qualitative evaluation method was used for evaluation of three reflective processes: art-philetic (AP) and two experimental - EP1 and EP2 while integrating PRVA method into AP. The research was carried out with two independent groups n=2 and n=2, chosen by the method of purposive sample. Reflective processes were assessed for the manner of realization, attractiveness and meaning, motivational potential and the will of participants to remain in the process until the end. The objective of the research is the understanding of the application relationship between AP and PRVA with perspectives of a hybrid process. The results have shown that the relationship between both processes is complementary an d their interconnection is meaningful and positively productive only in the order: expressive game - reflective dialogue - PRVA.

Keywords:
art-philetic approach, PRVA method, qualitative evaluation, reflective dialogue, salutogenetic approach