Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.2

Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne-špecifickému zvládaniu
Emotional intelligence in relation to situation-specific coping

František Baumgartner, Zuzana Wirtz


Predpokladá sa, že emočná inteligencia (EI) ovplyvňuje proces zvládania záťažových situácií smerom k využívaniu efektívnejších postupov. Uskutočnili sme výskum, v ktorom sme zisťovali vzťah emočnej inteligencie a zvládania v konkrétnych situáciách, a to v súbore žiakov 6. a 7. ročníkov ZŠ (125 detí, 72 dievčat a 53 chlapcov). EI bola meraná ako schopnosť pomocou testu STEU (Situačná skúška emočného porozumenia). Coping bol zisťovaný dotazníkom PBSS(Možnosti správania v situáciách záťaže), ktorý obsahuje popis 6 situácií zo školského a rodinného prostredia a 13 variant copingového správania v týchto situáciách. Výsledky poukazujú na to, že vzťah emočnej inteligencie a zvládania je podmienený situačne, teda líši sa v závislosti od obsahu udalostí a nemá univerzálnu podobu.

Klíčová slova:
emočná inteligencia, zvládanie, záťažové situácie, dospievajúci


It was supposed that emotional intelligence (EI) influences process of coping with stressful situations in direction of using effective coping routines. We carried out research in which we studied the relation between emotional intelligence and coping in specific situations. The sample consisted of 6th and 7th graders of public elementary school (125 children, 72 girls, 53 boys). EI was measured as an ability with STEU test (Situational test of emotional understanding). Coping was measured with PBSS Scale (Possibilities of behavior in stressful situations), which contents 6 situations from school and family context and 13 variants of coping behavior in these situations. Results point out that relation between emotional intelligence and coping is determined by specific contextual situations. This means it differentiates in dependency to content of events and situations and it doesn´t have a universal character.

Keywords:
emotional intelligence, coping, stressful situations, adolescents