Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.2

"Zmiešané metódy" ako výskumná stratégia v psychologickom výskume kvality života
"Mixed methods" as a research strategy in psychological research into quality of life

Josef Džuka


V psychologickom výskume dominuje kvantitatívny prístup, na čo možno usúdiť z počtu publikovaných odborných článkov či už doma alebo v zahraničí. A platí to aj pre oblasť výskumu kvality života. A výskumy, ktoré využívajú obidve výskumné stratégie sú v oblasti kvality života zriedkavé. Zámerom tohto príspevku je prezentovať výsledky psychologických výskumov z inej oblasti, v ktorej bolo využitie zmiešaných metód úspešne aplikované a navrhnúť alternatívy pre ich využitie vo výskume kvality života. Tento zámer bol realizovaný dvojako: a) v príspevku je opísaných päť konkrétnych výskumov, ktoré využívajú "zmiešané metódy" pri analýze vyučovacieho procesu a boli navrhnuté alternatívy možného využitia týchto postupov pri výskume kvality života, b) je prezentovaný stručný opis návrhu, ktorý vznikol na základe výsledkov vlastného výskumu kvality života, ako aplikovať "zmiešané metódy" výskumu v tejto oblasti.

Klíčová slova:
kvalita života, kvantitatívny výskum, kvalitatívny výskum


Current psychological research is dominated by a quantitative approach, which may be deduced from the number of research papers published at home and abroad; this applies to the research into quality of life as well. What is more, research endeavours utilizing both research strategies in the area of quality of life are rare. The objective of the paper is to present results of psychological research from a different area, in which mixed methods were successfully implemented, and to suggest alternatives for their employment in research into quality of life. The objective was reached in two ways: a) by describing five different pieces of research which use "mixed methods" in their analysis of teaching process, and by offering alternatives of their use within research into quality of life, b) by presenting a brief description of a suggestion of how to apply "mixed methods" in research into quality of life, which is a result of the author´s own research in the given area.

Keywords:
quality of life, quantitative research, qualitative research