Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.2

Vzťahová väzba ako korelát zvládania hádok v romantickom partnerskom vzťahu
Attachment as correlate of coping with quarells in romantic relantionship

Peter Halama, Jana Mazureková


Príspevok sa zameriava na hľadanie súvislostí medzi štýlmi vzťahovej väzby a stratégiami riešenia hádok v romantických partnerských vzťahoch. Na vzorke 224 respondentov žijúcich v partnerskom vzťahu boli použité metódy Dotazník skúseností v blízkych vzťahoch (ECR- R) a Dotazník vzťahu (RQ) na meranie štýlov vzťahovej väzby ako aj Inventár zvládacích stratégií špeciálne upravený na meranie stratégií používaných pri partnerskej hádke. Výsledky ukázali, že bezpečný štýl vzťahovej väzby koreluje pozitívne s konštruktívnymi stratégiami zvládania hádok ako riešenie problému, kognitívna reštrukturalizácia. Na druhej strane, neisté štýly vzťahovej väzby súvisia viac s nekonštruktívnymi spôsobmi zvládania hádky, ako únik, vyhýbanie sa problému, či hľadanie sociálnej opory u iných ľudí ako partnera. Výsledky prispievajú k chápaniu vzťahovej väzby ako významného faktora v partnerskej komunikácii.

Klíčová slova:
vzťahová väzba, zvládanie, romantické vzťahy, hádky


The study focused on the relationships between dimensions of attachment and strategies of solving quarrels in romantic relationships. Sample of 224 respondents living in romantic relationship answered Experience in close relationship questionnaire (ECR-R) and Relationship Questionnaire (RQ) for measuring attachment as well as Coping Strategies Inventory (CSI) adapted for measuring strategies used during quarrels in romantic relationship. The results showed that secure attachment correlated positively with constructive strategies of coping with quarrels as problem solving and cognitive restructuring. On the other hand, insecure attachment styles was related to non-constructive ways of coping with quarrels as escape, problem avoidance of searching for social support in other people but partner. The results contributed to understanding of attachment as important factor of communication in romantic partnership.

Keywords:
attachment, coping, romantic relationships, quarrels