Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.2

Prejavy zníženia sebakontroly v Skúške kontinuitnej asociácie
Impairment of Self-control and its manifestations in Continuous Word Association Test

Gabriela Marhevská, Ladislav Lovaš


Zámerom práce bolo zistiť, ako sebakontrola ovplyvňuje slovno-asociačnú produkciu. Prezentovaný výskum poskytuje nový pohľad na prejavy sebakontroly. Experimentálna štúdia vychádza zo Silového modelu (Baumeister et al., 1998), ktorý predpokladá, že sebakontrola sa opiera o limitovaný Ego zdroj, ktorý sa vyčerpáva zapájaním sebakontroly (Ego vyčerpanie). Cieľom bolo experimentálne overiť, či sa oslabenie sebakontroly prejaví v slovno-asociačnej produkcii. Bola použitá Skúška kontinuitnej asociácie (Kondáš, 1979). 4 kategóriami ukazovateľov kontinuitnej asociačnej produkcie boli verbálna dynamika, poruchy asociácií, chyby reprodukcie vlastnej asociácie a kategória celkového počtu chýb. Na oslabenie Ego zdroja bola použitá súbežná záťaž a škrtací test. Pri spracovaní bola použitá jednovchodová ANOVA. Výsledky štúdie poukazujú na to, že znížená sebakontrola, navodená úlohou škrtania, zvýšila verbálnu dynamiku. Skúška kontinuitnej asociácie podľa výsledkov evokuje automatické procesy. Ďalšími významnými ukazovateľmi zníženej sebakontroly boli zvýšené perseverácie pri konfliktogénnom slove 'kontrola', chybné reprodukcie konfliktogénneho slova 'výbuch' a celkový ukazovateľ chybovosti na konfliktogénne slová 'výbuch a kontrola'. Výsledky experimentu poukazujú na zvýšenie chybovosti asociačnej produkcie pri oslabení sebakontroly.

Klíčová slova:
sebakontrola, Silový model sebakontroly, Ego vyčerpanie, slovná asociácia, Asociačný experiment, Skúška kontinuitnej asociácie


The aim of work is to find out how self-control influences word associations. The research presented herein provides new insight into manifestations of self-control. Experimental study is based on the Strength model (Baumeister et al., 1998), which assumes that self-control relies on limited resources of ego which become depleted with increased exercising of self-control (Ego depletion). The aim of this experiment was to verify in an empirical manner that the impairment of self-control can be manifested in word association tests. Continuous word association test (Kondáš, 1979) was used in this experiment. Distinct indicators of continuous word associations were divided into the following 4 categories; verbal dynamics, abnormalities in association, errors in the reproduction of association reactions and the overall number of mistakes. Parallel task and "e letter" crossing out exercises were used in order to impair ego resource. One-Way ANOVA was used in the analysis. The results of the study indicate that impaired self-control, induced by the "e letter" crossing out task, increased verbal dynamics. According to the obtained results, Continuous word association test provoke automatic processes. Further important indicators of impaired self-control were increased perseverations of potentially conflicting word 'control', erroneous reproductions of potentially conflicting word 'explosions' and the overall indicator of mistakes in conflict word 'explosions and control'. The experiment results show an increase in the number of mistakes of word association production when self-control is impaired.

Keywords:
self-control, Strength model of self-control, Ego depletion, word associations, Word association experiment, Continuous word association test