Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.2

Negativní důsledky hraní Massive-Multiplayer Online Role-Playing Games a herní závislost
Negative effects of playing Massive-Multiplayer Online Role-Playing Games and gaming addiction at Czech and Slovak players

Jan Sebastian Novotný, Markéta Pressenová


Příspěvek se věnuje problematice negativních důsledků hraní MMORPG a jejich vztahu k herní závislosti. Výzkumu se zúčastnilo 786 respondentů (685 mužů a 101 žen) s průměrným věkem 21 let. Ve výzkumu byl použít nově vytvoření dotazník přítomnosti negativních důsledků (s využitím položek dotazníku PRIME-MD PHQ) a zkrácená verze dotazníku herní závislosti (Lemmens, Valkenburg, Peter, 2009). Výsledky prokázaly přítomnost řady negativních důsledků. V oblasti zdravotních problémů se nejčastěji objevilo zanedbávání spánku (48%), bolesti zad (21,5%) a opomíjení jídla (17,8%). Jako nejvíce problematická se jeví oblast sociálního a pracovního života, kde čtvrtina respondentů uvedla zanedbávání rodiny a přátel (24,9%), stížnosti okolí na nadměrné hraní (24,7%), věnování veškerého volného času hraní (22,5%), upřednostňování hraní před jinými pracovními/studijními činnostmi (29,5%). U necelé pětiny hráčů se objevily také pocity zlosti vůči těm, kteří je rušili při hraní (16,9%) a zhoršení pracovního/studijního výkonu (15,3%). Korelační analýza prokázala silné vztahy mezi všemi oblastmi negativních důsledků a přítomností herní závislosti (r = ,444 - ,577), stejně jako středně silné vztahy mezi negativními důsledky a počtem hodin odehraných týdně (r = ,293 - ,388).

Klíčová slova:
MMORPG, herní závislost, negativní důsledky


The paper aims on the issue of negative consequences of playing MMORPG and their relation to gaming addiction. The sample was composed of 786 respondents (685 males and 101 females) with a mean age of 21 years. The newly created questionnaire presence of negative consequences (using the items from PRIME-MD questionnaire) and a shortened version of the gaming addiction questionnaire (Lemmens, Valkenburg, Peter, 2009) were used. The results showed the presence of a number of adverse consequences. In the area of health problems we observed mainly neglect of sleep (48%), back pain (21.5%) and neglect of food (17.8%). As the most problematic areas seem the social and work life, where a quarter of respondents reported neglect of family and friends (24.9%), complaints of neighborhood about excessive gaming (24.7%) devoting of all free time to playing (22.5%), preference for playing in front of other work/school activities (29.5%). Less than a fifth of the respondents also reported feelings of anger towards those who are disturbing them while playing (16.9%) and worsening of work/study performance (15.3%). Correlation analysis showed a strong relationship between all negative consequences and gaming addiction (r = ,444 - ,577), as well as moderately strong relationship between negative consequences and the number of hours played per week (r = ,293 - ,388).

Keywords:
MMORPG, gaming addiction, negative consequences