Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.2

Význam faktorů napodobování, fyzické atraktivity a druhu předávaných obsahů v aktivizaci prosociálního chování
The importance of imitation factors, physical attractiveness and type of forwarded content in the activation of pro-social behavior

Anna Szuster


V posledních letech vzrostl zájem o tělesné projevy emocí. Badatelé většinou poukazují na systém nervových buněk, zrcadlové neurony (mirror neurons), jako na neurofyziologický základ automatické mimikry a zpětné vazby. V předkládaném výzkumu byla verifikována hypotéza o vlivu nápodoby na prosociální chování. Získané výsledky potvrdily mimořádnou roli napodobování v rozvoji pozitivních vazeb k druhým lidem.

Klíčová slova:
prosociální chování, teorie ztělesnění, empatie, mimikra, zrcadlové neurony


In the last years interest in physical manifestations of emotion is growing. Researchers usually indicate a system of nerve cells, mirror neurons, as the neurophysiological basis of automatic mimicry and feedback. In the present research was verified hypothesis about the impact of imitation on prosocial behavior. The results confirmed the exceptional role of imitation in the development of positive relationships with other people

Keywords:
prosocial behavior, embodiment theories, empathy, mimicry, mirror neurons