Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.2

The image of God in adult children from disfunctional families
Obraz Boha u dospelých detí z dysfunkčných rodín

Erika Vavreková, Aneta K. Wiśniewska, Stanisław Tokarski


In research that is carried out using H.G Gough's and A.B. Heilbrun Jr's The Adjective Checklist with modified instruction, we have reached confirmation of the occurence of similarities between the image of the parents, self and the image of God, as assumed in object relations theory. A subject group of Adult Children of Alcoholics (ACA) of 32 women and 31 men was compared with a group without psychological burdens and analogous in age and number. We found evident difference in their self image and image of God: ACA women judge themselves more negatively as compared to the control group and their image of God is less similar to the image of their own father.

Klíčová slova:
self-image, image of parents, image of God, adult children from disfunctional families, adult children of alcoholics, ACA


Realizovaný výskum, pri ktorom sme použili tzv. adjektívny dotazník H. G. Goughovej a A. B. Heilbrunovej s pozmenenými inštrukciami, potvrdil výskyt podobností medzi obrazom rodičov, sebaobrazom a obrazom Boha, ako ho predpokladá vzťahová teória. Pozorovanú skupinu dospelých deti alkoholikov (DDA; Adult Children of Alcoholics, ACA), zloženú z 32 žien a 31 mužov, sme porovnali s rovnako početnou skupinou osôb bez psychologickej záťaže v podobnom veku. Rozdiel v ich osobnom sebaobraze a v obraze Boha bol zjavný: ženy zo skupiny DDA vnímajú seba samé viac negatívne v porovnaní s druhou skupinou a ich obraz Boha sa menej podobá na obraz ich vlastného otca.

Keywords:
sebaobraz, obraz rodičov, obraz Boha, dospelé deti z dysfunkčných rodín, dospelé deti alkoholikov, DDA (ACA)