Psychologie a její kontexty, Vol.5, No.2

Kvantita a kvalita priatežstva ako prediktory citlivosti na odmietnutie u adolescentov
Friendship quantity and quality as predictors of rejection sensitivity in adolescents

Gabriela Šeboková, Marta Popelková


Ciežom štúdie bolo zisti, či kvantita a kvalita priatežstva predikuje mieru citlivosti na odmietnutie u adolescentov a či sa vplyv priatežstva líši vzhžadom na pohlavie. Pilotného výskumu sa zúčastnilo 184 adolescentov (M=13.83, SD=1), 98 dievčat a 86 chlapcov. Kvantita priatežstva bola zisovaná prostredníctvom nominácie nelimitovaného množstva blízkych kamarátov, kvalita priatežstva prostredníctvom škály FQS (Bukowski, Hoza, Boivin, 1994). Na zistenie miery citlivosti na odmietnutie bol použitý dotazník RSQ (Downey, Feldman, 1996). Výsledky ukázali, že kvalita priatežstva, ale nie kvantita priatežstva, je významným negatívnym prediktorom úrovne citlivosti na odmietnutie u adolescentných dievčat, avšak nie u chlapcov. Vzhžadom na nízke percento variancie, vysvetlené premennými priatežstva, je do budúcna potrebné simultánne skúmanie viacerých typov rovesníckych vzahov, najmä u dievčat.

Klíčová slova:
kvantita priatežstva, kvalita priatežstva, citlivos na odmietnutie, adolescencia


The current study examines friendship quality and quantity as unique predictors of rejection sensitivity in adolescents. The purpose of the study was to analyze whether the unique contributions of friendship quality and quantity differ in adolescent boys and girls.
Rejection sensitivity is conceptualized as the disposition to anxiously expect, readily perceive and intensively react to social rejection. That is why rejection sensitivity is considered to be a cognitive-affective mechanism which leads to increase of internalizing problems in children and adolescents (loneliness, social anxiety, depression...).
Friendship variables have been found to predict the level of internalizing problems in adolescents. Little to no research, however, has examined friendship quality and quantity as predictors of level of rejection sensitivity.
Participants in this study were 184 students (98 girls and 86 boys), aged from 13 to 16 (M=13.83, SD=1). Adolescents completed measures assessing number of their friends, quality of best friendship (self-report questionnaire Friendship qualities scale, Bukowski, Hoza, Boivin, 1994) and rejection sensitivity (self-report questionnaire Rejection sensitivity scale, Downey, Feldman, 1996).
Regression analysis indicated that friendship features (companionship, balance, help, security, closeness), friendship quantity and overall friendship quality are significant unique predictors of sensitivity rejection in adolescents with. Results suggest that adolescents with higher number of and higher quality friendships have lower concerns about the possibility and expectation of rejection, which can lead to minimizing the risk of development of internalizing problems.
However, only a small proportion of variance was accounted for in rejection sensitivity by the friendship variables (small to medium effect size). This suggests that different kind of peer relationships (peer acceptance, popularity, peer victimization) make unique, differential (greater or lesser) contributions to rejection sensitivity. Different types of peer relations can moderate and mediate each other´s influence on specific types of internalizing problems in adolescents. The future research simultaneously examining more types of peer relationship is needed.
There has been empirical evidence that girls have more quality friendships which provide them more emotional and instrumental support, than for boys. Our results support this empirical evidence. Regression analysis indicated, that balance (large effect size), help, security and closeness in friendship (small to medium effect size) and overall friendship quality (medium effect size) are significant unique predictors of rejection sensitivity for adolescent girls, but not for boys. Results suggest that predictors of sensitivity rejection in boys are other than interpersonal factors, for example personal or coping strategies. Further directions in research are discussed.

Keywords:
friendship quantity, friendship quality, rejection sensitivity, adolescence