Psychologie a její kontexty, Vol.6, No.1

Starostlivosť o seba: slovenská verzia dotazníka SUPPH

Self-care: Slovac Version of SUPPH

Monika Hricová, Lenka Janečková


Dotazník Strategies Used by People to Promote Health (SUPPH) = Stratégie využívané na podporu zdravia je 29-položková metodika na snímanie sebaúčinnosti v oblasti starostlivosti o seba. Respondent je požiadaný, aby ohodnotil svoju vieru, že dokáže vykonávať príslušné stratégie starostlivosti o seba. Autori dotazníka SUPPH navrhli jeho 3-faktorovú a 4-faktorovú štruktúru. Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť reliabilitu, faktorovú štruktúru a validitu slovenskej podoby dotazníka SUPPH. Na výskume participovalo 162 vysokoškolských študentov, ktorí vyplnili batériu dotazníkov obsahujúcich SUPPH, Dotazník Sebaregulácia starostlivosti o seba a Škálu všeobecnej sebaúčinnosti. Vnútorná konzistencia bola zisťovaná pomocou výpočtu koeficientu Cronbachova alfa. Faktorová štruktúra využitím exploračnej faktorovej analýzy. Validita bola overovaná koreláciou slovenskej podoby dotazníka s metodikami snímajúcimi sebaúčinnosť a starostlivosť o seba.
Koeficient alfa pre celý dotazník SUPPH bol vyšší ako 0,7. S použitím exploračnej faktorovej analýzy s rotáciou varimax bola zistená nová 3-faktorová štruktúra dotazníka: pozitívny postoj – deväť položiek, rozhodovanie pre lepší život – päť položiek a zvládanie stresu a úzkosti – osem položiek. Sedem položiek bolo zo slovenskej verzie dotazníka SUPPH odstránených pre nízky náboj. Dotazníky Škála všeobecnej sebaúčinnosti a Sebaregulácia starostlivosti o seba pozitívne korelovali so všetkými faktormi SUPPH. Predovšetkým psychologická starostlivosť o seba pozitívne, silno korelovala s celkovým skóre SUPPH. Prezentovali sme slovenskú verziu dotazníka Stratégie využívané na podporu zdravia (SUPPH). Výsledných 22 požiek sa rozdelilo do 3-faktorovej štruktúry.

Klíčová slova:
starostlivosť o seba, sebaúčinnosť, psychická starostlivosť o seba, zdravie


Background: Strategies used by patients to promote health (SUPPH), 29-item self-report instrument, is used to measure self-care self-efficacy in patients. The subject is asked to rate the degree of confidence in carrying out specific self-care behavior, mainly psychological side of self-care. Original authors found 3-factor and 4-factor structure. However, no data can be found on its performance in Slovak culture. Hence this study aimed to assess reliability, factor structure and validity of SUPPH in Slovak population.
Method: A total of 162 undergraduate students completed interviews that included SUPPH, General Self-efficacy Scale and The Self-Care Self-Regulation Questionnaire. Internal consistency was measured by Cronbach's alfa. The factor structure was made by using exploration factor analysis. The validity was studied by correlations the main instrument with related instruments, which asses self-care and self-efficacy.
Results: Cronbach alfa reliability coefficients surpassed the 0.70 criteria. A principal component factor analyses with orthogonal varimax rotation identified new 3-factors (positive attitude – nine items, decision for better life – five items, coping with stress and anxiety – eight items) structure. Seven items were deleted. The General Self-efficacy and The Self-Care Self-Regulation Questionnaire correlated positively to all factors SUPPH. Especially psychological self-care correlated strong positively with all SUPPH subscales.
Conclusion: We became new Slovak version of Strategies used by patients to promote health (SUPPH-SK). Finely 22-items are more evenly distributed into new 3-factor structure.

Keywords:
self-care, self-efficacy, psychological self-care, health