Psychologie a její kontexty, Vol.7, No.2

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu

Emotional intelligence and prosocial behaviour in dispositional paradigm

Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová


Tato studie stručně informuje o základních teoretických aspektech emocionální inteligence a prosociálního chování. Zaměřuje se na popis koncepce emocionální inteligence, kterou vypracoval K. V. Petrides, a na koncepci prosociální osobnosti, kterou navrhl L. A. Penner. Empirické šetření uvedené v této studii je replikací výzkumu, který v roce 2014 uskutečnili indičtí autoři L. K. Jena, P. Bhattacharya, L. Hati, D. Ghosh, D. a M. Panda, a to s určitými odlišnostmi. Cílem studie je ověřit, zda mezi rysovou emocionální inteligencí a prosociální osobností a jejími facetami existují významná pozitivní spojení a průkazné kauzální vztahy. Na rozdíl od plných verzí psychodiagnostických metod byly v tomto výzkumu administrovány pouze jejich krátké verze. V této studii byly využity 30 položková Baterie prosociální osobnosti a 30 položkový Dotazník rysové emocionální inteligence pro adolescenty a dospělé, a to nikoliv u souboru studentů technických oborů, jak tomu bylo v indické studii, ale u souboru studentů psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (N = 116). Výzkumné výsledky potvrdily řadu podobných spojení mezi dimenzemi rysové emocionální inteligence a dispozičními dimenzemi prosociálního chování u původní i domácí studie. V domácí studii se potvrdilo, že nejen studenti technických oborů, ale také studenti psychologie s vyšší úrovní rysové inteligence inklinují k vyšší úrovni prosociální osobnosti. V domácí studií bylo navíc zjištěno, že úroveň rysové emocionální inteligence signifikantně predikuje úroveň obou faktorů prosociální osobnosti, tj. empatie orientované na druhé či prospěšnosti. Tyto předběžné výsledky je potřebné validizovat dalším systematickým zkoumáním nejen u reprezentativních souborů, ale také u speciálních souborů respondentů, např. z pomáhajících profesí.

Klíčová slova:
emocionální inteligence, rysové prosociální chování, prosociální osobnost


This study briefly refers to the basic theoretical aspects of emotional intelligence and pro-social behaviour. It focuses on the description of the concept of emotional intelligence elaborate by K. V. Petrides, and on the concept of prosocial personality proposed by L. A. Penner. With particular differences, the empirical research mentioned in this study is a replication of the study carried out by Indian authors L. K. Jena, P. Bhattacharya, L. Hati, D. Ghosh and M. Panda in 2014. The aim of this study is to verify, whether there are significant positive connections and valid causal relations between trait emotional intelligence and prosocial personality and its facets. In contrast to the full versions of psychology diagnostic methods used in the original study, its short versions were applied in this study. Unlike with the group of Engineering students in Indian study, the test of 30-items Prosocial personality and the Questionnaire of 30-items Trait Emotional Intelligence for Adolescents and Adults were used with the group of Czech students of Psychology of Faculty of Arts at University of Ostrava (N = 116). The research findings suggest many similar links between the trait dimensions of emotional intelligence and the dispositional dimensions of prosocial personality in both the original and the national study. The national study has proved that not only students of Engineering tend to have higher level of prosocial personality, but also do the psychology students with higher level of trait emotional intelligence tend to have it. In addition it was found in the national study that the level of trait emotional intelligence significantly predicts both factors of prosocial personality, i. e. empathy focused on others and charity. These preliminary findings are necessary to validate by further methodical research into both representative samples of respondents and other specific samples of respondents, e.g. helping professions.

Keywords:
emotional intelligence, traits, prosocial behavior, prosocial personality